Privacybeleid Carrosserie Robby BV

Toepassing van de GDPR wetgeving (General Data Protection Regulation), in voege vanaf 25 mei 2018.

Inleiding
Als carrosseriebedrijf staan wij in voor de verwerking van heel wat gegevens. Een deel daarvan zijn persoonsgegevens en in dit kader delen wij u het volgende mee: de persoonsgegevens die wij verwerken kunnen op u betrekking hebben in uw hoedanigheid van klant, maar ook op u als zakelijke of familiale relatie van onze klanten (zoals in het geval u leverancier of klant of familielid bent van onze klant).

In elk geval dienen wij u als betrokkene van wie persoonsgegevens door ons verwerkt worden op het volgende te wijzen:

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de heer Wim Van Dyck. De maatschappelijke zetel van de verantwoordelijke is gelegen te Malle, Turnhoutsebaan 47, met als ondernemingsnummer 0809.927.036. Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens kunt u steeds terecht bij Carrosserie Robby via brief op bovenstaand adres of via e-mail eb.yb1713181257borei1713181257resso1713181257rrac@1713181257ofni1713181257.

2. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens
Het bedrijf verwerkt de persoonsgegevens voor het volgende doel: Uitvoering van een overeenkomst betreffende de herstelling van een voertuig en aanverwante diensten. De verwerking van de persoonsgegevens betreft de gegevens van de klant zelf of hun naaste contactpersonen, hun personeelsleden of bestuurders (in geval van zakelijke klanten), alsook van de andere personen die o.a. als klant of leverancier of deskundige betrokken zijn bij de overeenkomst. Zonder de verwerking en verstrekking van deze gegevens kunnen wij onze opdracht als hersteller niet naar behoren uitvoeren.

3. Welke persoonsgegevens en van wie?
In het kader van het onder 2 vermelde doel kan ons bedrijf de volgende persoonsgegevens verwerken: Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, biometrische gegevens (inlezen E-ID), ondernemingsnummer, rijksregisternummer. Het bedrijf verwerkt enkel persoonsgegevens welke de klanten zelf of hun aanverwanten hebben aangeleverd. Het bedrijf kan ook persoonsgegevens verwerken die niet door de klant over zichzelf werden aangeleverd, zoals persoonsgegevens die door de klant worden aangeleverd betreffende zijn familieleden, bestuurders, klanten, werknemers of leveranciers.
De gegevens worden slechts verwerkt voor zover noodzakelijk voor het onder punt 2 vermelde doel. De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst met de klant.

4. Ontvanger van de gegevens
Overeenkomstig wat voorafgaat en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan organisaties of entiteiten wiens tussenkomst als betrokken partij vereist is om de overeenkomst te kunnen realiseren, zal het bedrijf de in dit kader verzamelde persoonsgegevens niet meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en hiermee uitdrukkelijk instemde.
Als betrokken partijen is dan te denken aan:

  • Het bedrijf maakt gebruik van een beheer-/organisatiesoftwarepakket en een bijhorend portaal;
  • Het bedrijf doet beroep op externe medewerkers voor het uitvoeren van bepaalde taken of specifieke opdrachten zoals o.m. expertisebureaus, verzekeringskantoren, verzekeringsmaatschappijen, onderaannemers of leveranciers

Het bedrijf kan alle maatregelen nemen die nodig zijn om een goed beheer van de website en van haar informaticasysteem te verzekeren.
Het bedrijf kan de persoonsgegevens doorgeven op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien het te goeder trouw van oordeel is dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de wetgeving en aan de reglementering te voldoen, of om de rechten of de goederen van het bedrijf, van haar klanten, van haar website en/of van u te verdedigen en/of te beschermen.

5. Veiligheidsmaatregelen
Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te beletten, heeft het bedrijf procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, welke betrekking hebben op zowel het verzamelen van deze gegevens als op hun bewaring.

6. Bewaringstermijn
De fiscale wetgeving gebiedt ons om de gegevens aangaande de overeenkomst gedurende 7 jaren te bewaren. Echter kan het bedrijf ervoor kiezen om deze gegevens langer te bewaren.

7. Recht van toegang, rectificatie, vergetelheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en betreffende kennisgeving veiligheidsgebreken
Voor de toepassing van uw rechten inzake uw persoonsgegevens kan u contact opnemen met de heer Wim Van Dyck als eerste aanspreekpunt bij Carrosserie Robby. Voor de toepassing van uw rechten inzake uw persoonsgegevens kan u zich eveneens wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (zie punt 8.)

8. Klachten
Inzake de verwerking van persoonsgegevens door ons bedrijf kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax 02 274 48 35
eb.no1713181257issim1713181257mocyc1713181257avirp1713181257@nois1713181257simmo1713181257c1713181257
www.privacycommission.be